Teisės aktai

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
 LR Energetikos įstatymas
LR Elektros energetikos įstatymas
LR Teritorijų planavimo įstatymas
LR Nacionalinė energetikos strategija
LR Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas
LR Elektros tinklų kodeksas
LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio aplinkai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklės
LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
LR Triukšmo valdymo įstatymas
Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 2010 - 2020 m. prognozių dokumentas
Energetikos Chartijos sutartis
Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planas
Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų programa
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamyboje apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir supirkimo skatinimo 2010-2020 m. parengimas
Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų taisyklės
Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninės taisyklės
Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka
Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje
Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės
Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifų nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifų apskaičiavimas
Supirkimo tarifai ir maksimalūs tarifai elektros energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
Prekybos elektros energija taisyklės
Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimai
Aprūpinimo elektros energija nutraukimo, detalios sąlygos ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka
Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklės
Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai

Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 33:2007 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"

Lietuvos higienos norma HN 30:2009. "Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
Efektyvus atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas: šalyje įgyvendinti projektai
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo stebėsenos sukūrimas
Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašas
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo